В дошкільному навчальному закладі працює 

вихователь-методист Лазаренко Ольга Володимирівна.

Освіта: повна вища педагогічна, 

"Спеціаліст І категорії", 

педагогічний досвід: 26 років.

 

"... успіх освітньо-виховної роботи - вірно спланований

і керований навчальний процес..."

Василь Сухомлинський   

 

   Методична робота з кадрами спрямована на пошук шляхів реалізації проблеми формування національної свідомості маленького українця, його духовності й самоцінності. Що надихало на цей творчий пошук? Насамперед розуміння сучасних проблем дошкілля. Адже не секрет, що попри всі реформи і новації в освіті у дошкільних закладах на першому місці залишилося навчання і розумовий розвиток дитини. Вихованість дітей - то проблема, про яку точиться багато розмов, але вона напсравді реалізується недостатньо. Україні сьогодні, як ніколи, потрібні патріоти, зодчі храму духовності, творці з гнучким розумом,  адже "світ вступає у вік Людини. Людина - от що головне" (В.Сухомлинський).

   Методична робота - це система взаємопов'заних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, спеціалістів дошкільного закладу, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей.

   Метою методичної роботи є створення умов для оволодіння педагогами багатством національної педагогічної науки, новинками дошкільної педагогіки і психології.

   У своїй роботі методична служба нашого садка чітко розмежовує основні структурні напрями, що впливають на якість та ефективність методичної роботи.

1. Законодавчий.

2. Організаційний.

3. Методичний.

4. Організаційний.

     Методична служба у своїй роботі керується принципами:

 • гуманізму;
 • єдності національного і загальнолюдського;
 • розвивального навчання;
 • індивідуалізації;
 • творчого розвитку дитини;
 • оптимізації навчально-виховного процесу.

   З практики випливає, що головне місце у роботі методичної служби посідає системний підхід, який є одним із напрямів розвитку сучасного пізнання.

Форми методичної роботи1

      

Форми методичної роботи

Методична робота сьогодні має бути:

 • організована на якісно новому рівні;
 • відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);
 • мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);
 • базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;
 • будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Методична робота закладу дошкільної освіти

ведеться у таких напрямках:

 • підвищення професійної компетентності вихователів;
 • знайомство і впровадження інноваційних  освітніх технологій;
 • створення атмосфери творчості;
 • вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

   Методична служба надає орагіновані висококваліфіковані послуги, що задовольняють певні запити педагогічного замовника, серед яких: індивідуальне та групове консультування вихователів; надання пакета ефективних технологій навчання та виховання; надання інструментарію для проведення моніторингу; здійснення моніторингових досліджень; експертної оцінки інструментарію, стажування молодих спеціалістів, наставництво тощо.

Форми методичної роботи2    

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти є багатофункціональним. Тут збираються педагоги для проведення методичних заходів, представлені за чіткою системою всі матеріали і посібники, документація, результати педагогічної діагностики, моніторингу, зосереджений бібліотечний фонд, яким корустуються педагоги, батьки, діти.

Виходячи з багатофункціональності призначення методичного кабінету, його слід розглядати як творчу педагогічну майстерню, де вихователь може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми. 

 

Завдання педагогічного колективу

на 2018/2019 навчальний рік

1.       Спрямувати освітній процес на: максимальне охоплення дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільною освітою та надання їм якісної корекційно-розвиткової допомоги; реалізацію Закону України "Про дошкільну освіту", Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", спеціальних та парціальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки;  формування україноцентричного контекту в дошкільній освіті; продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини; забезпечити наступність дошкільної та початкової освіти шляхом реалізації діяльного підходу до організаційно-освітнього процесу.

2.     Продовжувати формувати та розвивати ігрову компетентність дітей дошкільного віку через предметно-ігрове середовище.

3.         Вдосконалювати роботу з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, як під час освітнього процесу, так і через ігрову діяльність в повсякденному житті.

4.     Здійснювати роботу з пізнавальної активності дітей дошкільного віку засобами творчих завдань.